Message191

Author kfwang
Recipients kfwang, wangziwei
Date 2022-03-23.11:03:15
Content
从log文件及截图来看,搜索似乎已经结束了,您可以看一下result文件夹下应该已经生成了结果
文件。您在点击截图中的"确定"后会有什么反应么?
History
Date User Action Args
2022-03-23 11:03:19kfwangsetmessageid: <1648004595.9711437.Z3B4Q3VTE5KMMGIS.issue66@pfind.org>
2022-03-23 11:03:19kfwangsetrecipients: + kfwang, wangziwei
2022-03-23 11:03:19kfwanglinkissue66 messages
2022-03-23 11:03:19kfwangcreate